مسأله213

اگر موقعی که کافر بوده، لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد، نجس است، بلکه اگر در بدن او باشد هم بنابر احتیاط واجب از آن اجتناب کند.