مسأله211

اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه بیرون آمده، خونی است که تازه از او مکیده یا از خود پشه می باشد، آن خون پاک است و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزء بدن پشه حساب شود، امّا اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به  قدری کم باشد که بگویند خون انسان است، یا معلوم نباشد که به آن خون پشه می گویند یا خون انسان، آن خون نجس می باشد.