مسأله209

چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید حلال است.