مسأله208

اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده اند، در دیگی که جوش نیامده، یا جوش آمده و ثلثان شده، بزنند.