مسأله207

اگر یک یا چند دانه انگور در چیزی که با آتش می جوشد، بیفتد و بجوشد، چنانچه مستهلک شود خوردن آن چیز اشکالی ندارد و اگر مستهلک نشود فقط خوردن آن دانه ها حرام است.