مسأله206

اگر مثلاً در یک خوشۀ غوره ، تعدادی دانه های انگور باشد چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود ، آب انگور نگویند ، اگر چه بجوشد پاک و خوردن آن حلال است .