مسأله205

آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه ، حلال است ولی اگر جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو سوّم آن به آتش کم شده حلال نمی شود.