مسأله204

اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه باقیماندة آن جوش بیاید حرام است.