مسأله201

اگر انگور، كشمش، خرما يا مانند اينها نجس شده باشد سركه اي كه از آنها درست كنند، نجس است.