مسأله200

شرابي كه از انگور و مانند آن كه نجس شده، درست كنند، به سركه شدن پاك نمي شود، بلكه اگر نجاستي از خارج به شراب برسد، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن هم از آن اجتناب كنند.