مسأله199

اگر شراب به خودي خود يا به واسطة ريختن چيزي؛ مثل سركه و نمك در آن، سركه شود، پاك مي گردد.