مسأله198

چیز نجسی که معلوم نیست جنس آن- به صورت ذکر شده در مسأله196- عوض شده یا نه، نجس است.