مسأله197

کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده، نجس است و از زغالی که از چوب نجس درست شده، بنابر احتیاط باید اجتناب نمایند.