مسأله195

پاک شدن در و پنجره  و مانند آن به واسطة تابش آفتاب محلّ اشکال است.