مسأله191

توي كفش به واسطة راه رفتن پاك نمي شود و پاك شدن كف جوراب به واسطة راه رفتن محلّ اشكال است