مسأله190

اگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذرّه های کوچکی از نجاست که دیده نمی-شود، در کف پا یا ته کفش بماند، اشکال ندارد. اگر چه احتیاط مستحب آن است به قدری راه بروند که آن ذرّه ها هم بر طرف شود.