مسأله186

برای پاک شدن کف پا یا ته کفش، بهتر  است مقدار پانزده ذراع یا در حدود آن، راه بروند، اگر چه به کمتر از این مقدار، نجاست برطرف شود(پانزده ذراع تقریباً هفت متر است).