مسأله184

زمين با چهار شرط، كف پا و ته كفش نجس را پاك مي كند.
اوّل: آن كه زمين بنابر احتياط واجب پاك باشد.
دوم: آن كه بنابراحتياط واجب خشک باشد (خشك بودن عرفي كافي است).
سوم: آن كه نجاست از زمين و به واسطۀ راه رفتن درآن حاصل -شده باشد.
چهارم: آن كه اگر عين نجس مثل خون و بول، يا متنجّس مثل گِلي كه نجس شده، در كف پا و ته كفش باشد، بر طرف شود و بنابراحتياط بايد به واسطه راه رفتن يا ماليدن پا به زمين بر طرف شود نه به سبب ديگر.
 و نيز زمين بايد خاك يا سنگ يا شن يا آجر فرش و مانند اينها باشد و راه رفتن روي فرش و حصير و سبزه و مانند اينها كافي نيست.