مسأله183

اگر شكر آب شده نجس را قند بسازند و در آب كرَ يا جاري بگذارند، پاك نمي شود.