مسأله182

اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب قلیل هم پاک می شود.