مسأله181

زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود اگر نجس شود با آب  قلیل پاک می گردد، ولی باید به  قدری آب روی آن بریزند که جاری شود و چنانچه آبی که روی آن ریخته اند از سوراخی بیرون رود همۀ زمین پاک می شود و اگر بیرون نرود جائی که آبها جمع می شود، وقتی پاک می شود، که آب جمع شده را در هر مرتبه با پارچه یا چیز دیگری بگیرند.