مسأله180

زميني كه آب در آن  فرو مي رود؛ مثل زميني كه روي آن شن يا ريگ باشد، اگر نجس شود با آب قليل نیز پاك مي شود.