مسأله178

چیز نجسی که عین  نجاست در آن نیست، اگر زیر شیری که متصل به کرّ است یک  دفعه بشویند پاک می شود و اگر عین نجاست در آن باشد چنانچه با ریختن آب شیر یا به  وسیلۀ دیگر بر طرف شود و آبی که از آن چیز می ریزد، بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد، با آب شیر پاک می شود، امّا  اگر بو یا رنگ یا مزۀ نجاست گرفته باشد، باید به  قدری  آب شیر روی آن بریزند تا در آبی که از آن جدا می شود، بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نباشد.