مسأله177

اگر چیزی(مانند ظرف یا بدن یا لباس) نجس باشد و بعد طوری چرب شود که از رسیدن آب به  آن چیز جلوگیری بکند، برای آب کشیدن آن، باید چربی را برطرف کنند تا آب به آن برسد.