مسأله176

گوشت و دنبه ای که نجس شده؛ مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود. و همچنین است  اگر بدن یا لباس یا مانند اینها، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.
(مراد آن مقدار چربی است که در نظر عرف جرم شمرده نمی شود که از رسیدن آب جلوگیری کند).