مسأله175

اگر جائی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف متصل به آن که معمولاً موقع آب کشیدن، آب به آنها سرایت می کند، لازم نیست جدا گانه شسته شود، بلکه محل نجس و اطراف، با هم که آب کشیده شوند همگی پاک می شوند، و همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند، پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت  نجس،  روی همه انگشتها آب بریزند و آب از انگشت نجس رد شده به  همه آنها برسد و از آنها جدا شود، با پاک شدن انگشت نجس تمام  انگشتها پاک می شود.