مسأله86

بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاک، ولی  بهتر اجتناب از آنها است.