مسأله85

بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد (یعنی اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می کند)، نجس است، و از بول حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی حرام گوشت، بنابر احتیاط لازم باید اجتناب کرد، ولی غایط آن و همچنین فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند، پاک است.