مسأله83

مستحب است انسان پیش از خواب، و بعد از جماع، و بعد از بیرون آمدن منی، بول کند.