مسأله1606

هرگاه بخواهد خبری را نقل کند که راست یا دروغ بودن آن را نمی داند و دلیلی هم بر اعتبار آن ندارد، باید به کسی که خبر را از او شنیده یا به کتابی که در آن دیده، نسبت بدهد مثلاً بگوید: فلان راوی چنین گفته یا در فلان کتاب چنین نوشته، یا به طور اجمال بگوید چنین روایت شده که مثلاً پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود...

و نباید خودش آن را به خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام علیه السلام نسبت دهد، و اگر روزه دار عمداً چنین نسبتی را بدهد روزه را تمام کرده بعداً قضا نماید.