مسأله1604

اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلاً با همسر خود بازی و شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود اگر چه اتفاقاً منی بیرون آید روزه اش صحیح است ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی بیرون آید روزه اش باطل می شود.