مسأله1603

کسی که می داند بیرون آمدن منی روزه را باطل می کند اگر به قصد بیرون آوردن آن کاری از قبیل لمس، بازی و شوخی بکند- هر چند منی از او بیرون نیاید- باید روزه را تمام کند و قضا هم بنماید.