مسأله1602

روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجرا مانده و در صورتی که پیش از غسل بول نکند بعد از غسل در روز بول می کند و منی بیرون می آید، بنا بر احتیاط لازم باید پیش از غسل بول کند.