مسأله1601

روزه داری که محتلم شده می تواند، بول و استبراء از بول نماید، هرچند بداند به واسطۀ آن باقی ماندۀ منی از مجرا بیرون می آید.