مسأله1600

اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن بقیه آن جلوگیری کند.