مسأله1599

هرگاه روزه دار بداند که اگر بخوابد محتلم می شود یعنی در خواب منی از او بیرون می آید جایز است بخوابد هرچند نخوابیدن او را به زحمت نیندازد و اگر خوابید و محتلم شد روزه اش باطل نمی شود.