مسأله1598

اگر بی اختیار- در حال خواب یا بیداری- منی از انسان بیرون آید روزه اش باطل نمی شود و همچنین است اگر با اطمینان به این که منی از  او بیرون نمی آید، کاری کند که اتفاقاً و بی اختیار منی بیرون آید.