مسأله1597

اگر روزه دار اسمتناء کند روزه اش باطل می شود (استمناء آن است که به طریقی غیر از نزدیکی، با خود یا دیگری کاری انجام دهد که منی از او بیرون آید،  هرچند به واسطه نگاه و تخیل شهوت انگیز و امثال آن باشد).