مسأله1596

اگر فراموش کند که روزه است و جماع کند، یا او را به جماع طوری مجبور نمایند که هیچ اراده و اختیاری در این عمل نداشته باشد روزه باطل نمی شود ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا اجبار برطرف شود، باید از حال جماع خارج شود، و گرنه روزه او باطل است.