مسأله1595

اگر با توجه به این که جماع روزه را باطل می کند، عمداً قصد جماع کند روزه اش باطل می شود هرچند جماع انجام نگیرد، یا به اندازۀ ختنه گاه داخل نشود، یا شک در دخول این مقدار داشته باشد و منی هم بیرون نیاید، و در این صورت لازم است روزۀ آن روز را تمام کند و بعداً قضا نماید ولی کفاره واجب نیست.