مسأله1594

اگر دخول کمتر از ختنه گاه باشد و منی هم بیرون نیاید روزه باطل نمی-شود و همچنین است اگر شک کند که دخول به مقدار ختنه گاه شده یا نه.