مسأله1593

جماع (نزدیکی با زن) روزۀ هر دو طرف را به گونه ای که می آید باطل می-کند اگر چه دخول فقط به مقدار ختنه گاه باشد و منی هم بیرون نیاید.