مسأله1592

انسان نمی تواند به خاطر ضعف روزه را به گونه ای که می آید بخورد، ولی اگر ضعف او به قدری است که تحمل آن برایش مشقت زیاد دارد می تواند روزه را بخورد ولی بعداً باید قضا نماید.