مسأله1591

جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند آن که معمولاً به حلق نمی رسد اگر چیزی از آن فرو نرود روزه را باطل نمی کند و اگر بدون اراده به حلق برسد اشکال ندارد ولی اگر انسان از اول بداند که بی اختیار به حلق می رسد و چنین کاری بکند روزه اش باطل است اگر چه به حلق نرسد و باید روزه را تمام کند و بعداً قضا نماید و چنانچه در این صورت به حلق برسد کفاره هم دارد.