مسأله1590

اگر روزه دار به قدری تشنه شود که بر جان خود بترسد می تواند- بلکه باید- به اندازه ای که او را از ترس مرگ برهاند، آب بنوشد، و اگر ماه رمضان باشد در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری کند و قضای آن روز را هم به جا آورد.

بلکه اگر تشنگی برای او موجب مشقت زیاد باشد- نه در حد ترس از مرگ- باز هم می-تواند به مقدار برطرف شدن مشقت، آب بخورد ولی روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بجا آورد و در ماه رمضان باید در بقیه روزه امساک کند.