مسأله1589

فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، اما اگر داخل دهان شود، احتیاط آن است که آن را فرو نبرد.