مسأله1588

 فرو بردن آب دهان هرچند به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.