مسأله1587

کسی که می خواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان مسواک یا خلال کند ولی اگر بداند غذائی که لای دندان مانده در روز فرو می رود و با این حال خلال نکند، چنانچه چیزی از آن فرو رود، یا طوری باشد که بنای او (بر ترک مبطلات روزه) را به هم بزند، روزه اش باطل است هرچند چیزی از لای دندان فرو نرود، و در این صورت باید روزۀ آن روز را تمام کند و بعد قضا نماید.