مسأله1586

اگر انسان- در حالی که می داند روزه است- غذائی را که لای دندان مانده عمداً فرو ببرد روزه اش باطل می شود.