مسأله1585

احتیاط مستحب آن است که روزه دار از تزریق سرم ها و آمپول هائی که به جای غذا یا به جای دوا و غذا به کار می رود خودداری کند، ولی آمپول هائی که عضو را بی حس می کند و آمپول های داروئی اشکال ندارد هر چند تقویت کننده باشد.